Danh sách Trường học ở Huyện Tam Nông Phú Thọ

Trường Tiểu học Xuân Quang

Mã số thuế: 2600595909 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 2, xã Xuân Quang – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Trường Trung học cơ sở Thanh Uyên

Mã số thuế: 2600597688 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 12, xã Thanh Uyên – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Trường trung học phổ thông bán công Tam Nông

Mã số thuế: 2600573856 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 4, xã Hương Nộn – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Trường trung học phổ thông Mỹ Văn

Mã số thuế: 2600573905 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Đồng, xã Tứ Mỹ – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Trường trung học cơ sở Hiền Quang

Mã số thuế: 2600574377 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 11, xã Hiền Quan – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích

Mã số thuế: 2600574320 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 4, xã Hương Nộn – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Trường trung học cơ sở Dị Nậu

Mã số thuế: 2600574218 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 4, xã Dị Nậu – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Trường trung học cơ sở Hồng Đà

Mã số thuế: 2600574296 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 3, xã Hồng Đà – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *