Cty TNHH M.E.K

Cty TNHH M.E.K Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ở Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Jadeluck

Công Ty TNHH Jadeluck Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ) ở Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Grainland Việt Nam

Công Ty TNHH Grainland Việt Nam Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ở Hồ Chí Minh