Công Ty Cổ Phần Tuyền Lâm

Công Ty Cổ Phần Tuyền Lâm Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan ở Quảng Ninh

Công Ty TNHH Nhuộm Texhong Việt Nam

Công Ty TNHH Nhuộm Texhong Việt Nam Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ở Quảng Ninh