Cty TNHH 1 TV Nguyễn Trình

Cty TNHH 1 TV Nguyễn Trình Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) ở Trà Vinh