Công ty TNHH MOLEX Việt Nam

Công ty TNHH MOLEX Việt Nam Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ở Hà Nội

Công Ty TNHH Vestas Wind Technology Việt Nam

Công Ty TNHH Vestas Wind Technology Việt Nam Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu ở Hà Nội