Công ty TNHH Bia Vinaken

Công ty TNHH Bia Vinaken Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia ở Bắc Giang

Công ty TNHH NICHIRIN Việt Nam

Công ty TNHH NICHIRIN Việt Nam Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe ở Bắc Giang