Trang chủ Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản ở Chưa rõ Huyện Ba Tri Bến Tre

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản ở Chưa rõ Huyện Ba Tri Bến Tre

Hải Lợi (BT-92031-TS)

Mã số thuế: 1300226137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạch. Địa chỉ: ấp 3-Tân Thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Ngân Hải (BT-3112-TS)

Mã số thuế: 1300226514 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đành. Địa chỉ: ấp 3- Tân Thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Thanh Tuấn (BT-93389-TS)

Mã số thuế: 1300167107 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh. Địa chỉ: ấp 3-Tân thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Phước Hiệp (BT-2436-TS)

Mã số thuế: 1300162701 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sàng. Địa chỉ: ấp 3-Tân Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Thanh Hoàng (BT-3790-TS)

Mã số thuế: 1300233790 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lập. Địa chỉ: ấp 7- An Thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Ngân Hải (BT-93660-TS)

Mã số thuế: 1300233776 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lục. Địa chỉ: ấp 3, Tân Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Thanh Phong (BT-92538-TS)

Mã số thuế: 1300233818 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Chàm. Địa chỉ: ấp 3, Tân thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Đông Lợi II (BT-2437-TS)

Mã số thuế: 1300170572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỹ. Địa chỉ: ấp 3 - Tân thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Kim Ngân (BT-93727-TS)

Mã số thuế: 1300171583 - Đại diện pháp luật: Thái Quốc Bình. Địa chỉ: ấp 8 - An Thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Phước Hậu (BT-2446-TS)

Mã số thuế: 1300172107 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Miễn. Địa chỉ: ấp 3 - Tân Thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre